Gå till huvudinnehåll

margintop

Clownklinikens stadgar

§ 1. Firma

Föreningens firma är Clownkliniken och föreningen är öppen för alla som vill arbeta i enlighet med föreningens syften och stadgar. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 2. Säte

Föreningen styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 3. Syfte

Föreningens syfte är att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och i liknande vårdsituationer, möjlighet att möta och använda sig av humor, fantasi, skratt och drömmar genom att:

• Specialutbildade professionella clownteam regelbundet besöker dem.
• Utbilda och utveckla clownerna artistiskt och pedagogiskt/psykologiskt.
• Utbyta erfarenheter med liknande verksamheter i Sverige och övriga världen.
• I övrigt utveckla verksamheten på det sätt som behövs för att förverkliga ovanstående attsatser.

§ 4. Medlemsavgift

Föreningsstämman skall, efter förslag från styrelsen, fastställa medlemsavgiften.

§ 5. Medlems åliggande

Medlem är skyldig att betala den av stämman fastställda medlemsavgiften samt följa föreningens stadgar och beslut. Den av föreningsstämman fastställda medlemsavgiften, som avser det räkenskapsår för vilken den fastställs, skall erläggas senast den dag styrelsen föreskriver.

§ 6. Uppsägning av medlemskapet

Ansökan om utträde ur föreningen kan göras skriftligen till styrelsen.

§7. Uteslutning

Medlem som ej iakttager förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall meddelas skriftligen och kan överklagas vid nästa föreningsstämma.

§ 8. Verksamhetsår

Verksamhetsår är kalenderår.

§ 9. Föreningsstämma

Ordinarie stämma hålles före april månads utgång varje kalenderår. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
5. Godkännande av dagordningen
6. Fastställande av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens berättelse med resultat och balansräkning avseende föregående verksamhetsår
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fastställande av budget och medlemsavgift
11. Val av ordförande (vartannat år)
12. Val av övriga ledamöter och suppleanter som står i tur att avgå
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen lämnas till styrelsen senast en månad före stämman.

§ 10. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter. Minst två personer ska vara yrkesverksamma sjukhusclowner från Clownkliniken ska ingå i styrelsen. Styrelsen har rätt att adjungera personer både inom och utom föreningen. Vid varje styrelsemöte ska ekonomisk rapport avges. Styrelsen beslutar om arvodering liksom eventuella anställningar, vem som är lämplig att besöka vårdavdelningar samt vem som har rätt att föra föreningens talan. Valberedningen skall bestå av yrkesverksamma sjukhusclowner från clownkliniken.

§ 11. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 12. Årsredovisning

Styrelsen skall, senast en månad före föreningsstämman, överlämna verksamhetsberättelse och årsredovisningshandlingar till revisorn. Uppkommen vinst balanseras och användes i enlighet med föreningens syfte.

§ 13. Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar krävs att samtliga röstberättigade är eniga eller beslut av två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie årsstämma.

§ 14. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämma i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. Kallelse skall sändas ut senast fjorton dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§ 15. Kallelse till stämma

Kallelse till stämma sker skriftligen. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

§ 16. Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske efter beslut fattade vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie. För beslut krävs 2/3 majoritet. Föreningens tillgång skall, efter beslut av senaste årsmötet. Tillfalla förening eller organisation med liknande syften som Clownkliniken.

Stadgarna är antagna vid konstituerande stämma 2001-10-08.
Reviderade vid årsmöte 2021-04-21.